Rökgaskondensering

Rökgaskondensering är historiskt Radscans starkaste affärsområde med ca 80 unika projekt på referenslistan. Grunden för tekniken är ett fuktigt bränsle (typiskt biobränsle eller avfall) samt en mottagare av lågvärd energi (typiskt fjärrvärme). Fukten i bränslet förångas före förbränning av bränslet vilket är en energiförlust.

Med vår teknik kan dock en del av denna återvinnas och återföras till fjärrvärmenätet. I typfallet kan energiutbytet från bränslet öka med ca 25% med denna teknik vilket ger stor besparing i form av minskat bränslebehov och ger även betydande fördelar för miljön. Koldioxidutsläppen minskar med bränslebehov och rökgasen som lämnar anläggningen renas i processen.

Rökgaskondensering

Kondensatrening

Rökgaskondensat renades traditionellt med flockning/fällning samt sand- & kolfilter. Så gjorde även vi fram till 2005 då den sista traditionella reningen installerades. Sedan dess använder vi membranteknik vilket ger betydande fördelar i form av vattenkvalitet men även energi- och kemikaliebesparing.


Den största fördelen är dock flexibiliteten. Våra kunders behov av vattenrening varierar kraftigt och med denna flexibla teknik kan vi möta samtliga kravbilder. Från de hårdast ställda kraven på spädvattenproduktion från rökgaskondensat men även de enklaste fallen där krav endast ställs på partikelhalt och pH.

Rökgasrening

I kombination med rökgaskondensering är rening av rökgaser ett naturligt inslag. Val av metod väljs beroende på process och reningskrav men även i samråd med kund. Reningen sker vanligtvis vått i en skrubber eller torrt i textila spärrfilter med kol- & kalkdosering.

Projektledning
Underhåll

Uppgradering

Uppgradering

Genom dotterbolaget Radscan Industriservice ser vi gärna en fortsatt kundrelation efter projektets övertagande. Allt fler kunder ser fördelar med att låta Radscans erfarna projektledare och tekniker sköta det löpande underhållet av anläggningen. För Radscan är det en naturlig del av vårt totalåtagande mot våra kunder och deras anläggningar.

Vår idé om service sträcker sig dock lite längre än traditionellt underhåll. Ändrade myndighetskrav och processförutsättningar gör att anläggningarna behöver uppgraderas och moderniseras. Förstudie av dessa uppgraderingar samt genomförande är ett typiskt uppdrag för vår serviceorganisation